Like Stad & Natuur Almere

Winkel

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Van toepassing op overeenkomsten betreffende diensten geleverd door Stichting Stad & Natuur Almere

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarbij een klant een dienst (activiteit) van Stichting Stad & Natuur Almere afneemt, zoals aangeboden via de webwinkel op de website van Stichting Stad & Natuur Almere (www.stadennatuur.nl), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.

2. Aanbod en aanvaarding

2.1 Een overeenkomst komt tot stand via verkoop op afstand.

2.2 De webwinkel van Stichting Stad & Natuur Almere aanvaardt een order pas door de order per e-mail aan de klant te bevestigen, nadat het reserveringsformulier op de website volledig is ingevuld en de betaling volledig is gedaan (tenzij anders aangegeven) en is goedgekeurd. De bevestigingsmail bevat een deelnamebewijs als bewijs van reservering. Daarmee is de overeenkomst tot stand gekomen tussen de klant en Stichting Stad & Natuur Almere.

2.3 Een overeenkomst komt niet tot stand indien de dienst waar de order betrekking op heeft niet meer beschikbaar is. Stichting Stad & Natuur Almere zal dat per e-mail aan de klant bevestigen.

2.4 Stichting Stad & Natuur Almere behoudt zich het recht voor om orders te weigeren. In geval van weigering bericht Stichting Stad & Natuur Almere de klant hierover per e-mail binnen 7 werkdagen na het plaatsen van de order.

3. Prijzen en betaling

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in euro’s uitgedrukt en inclusief BTW.

3.2 Stichting Stad & Natuur Almere is niet gebonden aan onjuiste prijsvermelding en andere onjuistheden in de webwinkel op de website van Stichting Stad & Natuur Almere, in publicaties, de orderbevestiging, het deelnamebewijs, de facturen of in andere bescheiden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dan wel had kunnen begrijpen dat sprake is geweest van een kennelijke vergissing of schrijffout.

3.3 Betaling geschiedt via iDeal, tenzij anders aangegeven.

4. Deelname

4.1 Deelname aan een dienst van Stichting Stad & Natuur Almere is uitsluitend mogelijk door het tonen van een geprinte versie van het deelnamebewijs die door Stichting Stad & Natuur Almere per e-mail is verstuurd.

5. Annulering

5.1 Annulering door de klant is niet mogelijk. Restitutie van betaalde bedragen vindt niet plaats. De klant kan de reservering wel overdragen aan een andere persoon die hem of haar vervangt op vertoon van het deelnamebewijs.

5.2 Stichting Stad & Natuur Almere heeft het recht de dienst te allen tijde te annuleren onder mededeling van de redenen daartoe aan de klant. Annulering door Stichting Stad & Natuur Almere kan onder meer (niet limitatief) gelegen zijn in te weinig aanmeldingen, weersomstandigheden, andere gevaren en beperkte beschikbaarheid van medewerkers en vrijwilligers. Bij annulering door Stichting Stad & Natuur Almere vindt restitutie plaats van de reeds betaalde bedragen op hetzelfde rekeningnummer als waarvan de betaling(en) gedaan is.

6. Ontvangst bij diensten

6.1 De klant meldt zich bij aankomst op het tijdstip en op de plaats zoals overeengekomen en weergegeven op het door Stichting Stad & Natuur Almere verstuurde deelnamebewijs. en toont deze aan de medewerker of vrijwilliger van Stichting Stad & Natuur Almere ter plaatse.

6.2 Bij aankomst van de klant na de op het deelnamebewijs vermelde aanvangstijd kan de workshopleider beslissen met de uitvoering van de dienst te beginnen zonder deze klant enig recht heeft op restitutie van betaalde bedragen.

7. Uitvoering diensten

7.1 De klant is gehouden de aanwijzingen van de medewerkers of vrijwilligers van Stichting Stad & Natuur Almere op te volgen.

7.2 De duur van de dienst kan afwijken van de op de website, deelnamebewijs of overige vooraf verstrekte informatie en kan mede afhankelijk van weersomstandigheden en groepssamenstelling worden ingekort.

7.3 De omgeving waarin en/of de route waarlangs de overeengekomen dienst plaatsvindt kan afwijken van de op de website, deelnamebewijs of op overige wijze vooraf verstrekte informatie. In dat geval vindt geen restitutie plaats van betaalde bedragen.

8. Kwaliteit en aansprakelijkheid

8.1 Stichting Stad & Natuur Almere spant zich in om de dienst zoveel mogelijk volgens de specificaties van de overeenkomst uit te voeren. Indien (de uitvoering van) de dienst niet aan de verwachting van de klant voldoet, vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde bedragen.

8.2 Deelname aan de dienst en het eventuele gebruik van materialen, geschiedt op eigen risico van de klant. Stichting Stad & Natuur Almere is niet aansprakelijk voor schade die de klant gedurende de uitvoering van de dienst lijdt, behoudens schade die het direct gevolg is van het opvolgen door de klant van aanwijzingen van de medewerker of vrijwilliger van Stichting Stad & Natuur Almere.

9. Ontbinding

9.1 Stichting Stad & Natuur Almere is bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig of tijdig nakomt.

- De door klant aan Stichting Stad & Natuur Almere verstrekte gegevens niet overeen blijken te komen met de daadwerkelijke situatie.

10. Intellectuele eigendommen

10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen , berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Stichting Stad & Natuur Almere geleverde diensten en de daarbij verstrekte materialen, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis, databankrechten e.d. uitsluitend bij Stichting Stad & Natuur Almere en/of haar leveranciers.

11. Bescherming gegevens klant

11.1 De Stichting Stad & Natuur Almere gebruikt de persoonsgegevens die betrekking hebben op de klant in overeenstemming met de geldende nationale en Europese wet- en regelgeving.

11.2 Stichting Stad & Natuur Almere respecteert de privacy van de klant en is de enige eigenaar van de informatie die via de website van Stichting Stad & Natuur Almere wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. De door de klant verstrekte informatie wordt niet verkocht, gedeeld of verhuurd.

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Stichting Stad & Natuur Almere en de klant is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een dienst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de klant aldaar woont. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 Eventuele geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

12.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.